روزای آروم من :)

آدم چه میدونه براش چی پیش میاد آخه؟ :)

خدایـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا دوست دارم قلب

/ 2 نظر / 20 بازدید
وحدانه

سلام نگین،نمیخوای بگی چی شده؟مردم از فضولی[نیشخند]

وحدانه

عه؟چیزی نشده؟پس چرا نیشت تا بناگوش بازه؟ مکشوک میزنی[نیشخند]