دارم دق میکنم....

/ 3 نظر / 17 بازدید
نگار

چرا ؟ قوی باش . به حباب نگران لب یک رود قسم و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت غصه هم خواهد رفت . آن چنانی که فقط خاطره ای خواهد ماند ، لحظه ها عریانند به تن لحظه خود، جامه اندوه مپوشان ..

امیر

چرا آخه؟ تو که همیشه شاد بودی...!

امیر

پس ایول!